Thông Tin

Chương trình đào tạo

FOUNDATION CLASS

Khóa Học 1 Tháng
17tr VNĐ 1 Tháng

5 ngày/tuần

8 tiếng/ngày

PROGRESSIVE

Khóa Học 2 Tháng
12tr VNĐ 1 Tháng

5 ngày/tuần

5 tiếng/ngày

INTENSIVE

Khóa Học 4 Tháng
8tr VNĐ 1 Tháng

5 ngày/tuần

3 tiếng/ngày